Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Radom

« powrót

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM Radom, ul. Sienkiewicza 36

2012-09-24 12:00 

Termin składania ofert

Radom woj. mazowieckie 

Lokalizacja

cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria oceny ofert

Roboty budowlane 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Krawczyk Jarosław, Krawczyk Michał, Wolnowski Henryk - współwłaściciele kamienicy przy ul. Sienkiewicza 36 w Radomiu 

Zamawiający

2012-09-09 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Krawczyk Jarosław, Krawczyk Michał, Wolnowski Henryk - współwłaściciele kamienicy przy ul. Sienkiewicza 36 w Radomiu, ul. Krzywickiego 13, ul. Sienkiewicza 36, 41-420 Radom, woj. mazowieckie, , tel. 602 702 157
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sienkiewicza36.bnx.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: osoby fizyczne korzystające ze środków publicznych

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM Radom, ul. Sienkiewicza 36

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Demontaż płyt chodnikowych od strony ulicy Sienkiewicza i 25-go Czerwca 2. Zabezpieczenie ruchu pieszych w obrębie wykonywanego zadania 3. Odkopanie fundamentów budynku 4. Oczyszczenie i wyreperowanie fundamentów 5. Zabezpieczenie fundamentów środkami zmniejszającymi wchłanianie wody przez mur 6. Położenie przepony z folii wytłaczanej np. Dorken lub Tefond oddzielającej fundament od gruntu zakończonej listwą systemową 7. Zasypanie wykopów piaskiem ubijanym warstwami 8. Wykonanie opaski z kostki betonowej na podkładzie betonowym od strony podwórza 9. Ułożenie płyt chodnikowych od strony ulic Sienkiewicza i 25-go Czerwca, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu gruntu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45211000-9, 45211100-0

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 1353625200

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 1.900,00 (słownie: tysiąc dziewięćset zlotych, zero groszy) złotych.

1. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu lub innych dozwolonych przez art. 45 ust. 5 ustawy formach.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w § 15 pkt 1.a) SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w.w rachunek.
3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty.

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
a) ustalać beneficjenta gwarancji,
b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),
c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011. nr 87. poz. 484.). Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie - w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona (za zgodność z oryginałem) kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w.w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011. nr 87. poz. 484).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011. nr 87. poz. 484).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011. nr 87. poz. 484).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011. nr 87. poz. 484).

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty:
   zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacji technicznej stanowiącej element dokumentacji przetargowej

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.

  1 - Cena - 75

  2 - Okres gwarancji - 15

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sienkiewicza36.bnx.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Adwokacka ul. Słowackiego 14, 26-600 Radom

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-09-24, godzina: 12:00, miejsce: Kancelaria Adwokacka ul. Słowackiego 14, 26-600 Radom

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podobne przetargi